Yükseköğretim Kalite Kurulu taslağı MEB’e gönderildi

YÖK geçen aylarda yönetmeliği yayınlanan ve kurul üye seçimlerinin yapıldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu’na ilişkin hazırlanan yasa taslağını, MEB’e gönderdi.

Yükseköğretim (YÖK) geçen aylarda yönetmeliği yayınlanan ve kurul üye seçimlerinin yapıldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu’na ilişkin hazırlanan yasa taslağını, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) gönderdiğini açıkladı. Kalite Kurulu oluşturulması için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu hatırlatılan açıklamada, kanun düzenlemesiyle ilgili de bilgi verildi.

Yükseköğretimde çıktı kontrolünü sağlayacak olan Kalite Kurulu’na yönelik yapılan yasal düzenleme taslağına ilişkin bilgi notunda, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yönetmeliğin, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacağını belirten YÖK Başkanlığı, şunları kaydetti: “Dünyada özellikle gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ekonomilerde, yükseköğretim sistemlerinde çıktı süreçleri odaklı değerlendirme yapmak, iyileşmeye açık alanlarını belirlemek ve sürekli iyileşme yaklaşımı ile rekabetçi bir yükseköğretim ortamı oluşturulması üzerine idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız kalite güvencesi ve akreditasyon kurum ve kuruluşlarının oluşturulması teşvik edilmektedir. Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Yüksek Öğretim Alanı çerçevesinde oluşturulmuş, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına (EQAR–European Quality Assurance Register for Higher Education) Üye Kuruluş olmak için ön koşul olarak idari ve mali özerklik zorunlu kılınmaktadır.”

Bu kapsamda Yükseköğretim Kanunu içerisinde Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili ama idari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşumuna ilişkin yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, Kalite Kurulu Kanun Düzenlemesi’yle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

21 ÜYELİK KURULUN 5 ÜYESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA SEÇİLECEK 

Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen beş, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dört, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından seçilen birer üye ve bir öğrenci temsilcisi olmak üzere toplam yirmibir üyeden oluşur. Yükseköğretim kurumlarını temsilen Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üyeler; her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve güzel sanatlar olmak üzere farklı alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim alanında uluslararası kuruluşlardan bir üye Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gözlemci olarak davet edilebilir.

YÖK açıklamasında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun görevleri de şöyle sıralanıyor:

- Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek, 

- Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

- Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

- Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

- Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek,

- Dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

- Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,

- En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Yükseköğretim Kurul’undan talep etmek,

- Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,

- Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirmek, uygun bulunanlara tescil yetkisi vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptal etmek,

- Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Yükseköğretim Kurulu’nu temsil etmek,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanunun amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

- Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun çalışma usul ve esasları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.


 

Eklenme Tarihi: 09:37 21-11-2015