YÖK'ten yönetmelik düzenlemesi

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yapılan değişiklikte 5 grup atama türü, yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı. Kapsama dışına alınan maddeler şöyle;

1- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda...

2- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında...

3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında....

4- Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalarında...

5- Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikte ise yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalardaki puanlama değiştirildi.

Bir diğer düzenlemede ise sınav sonrasında yedek aday belirlemesi zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Akademisyenler.org


 

Eklenme Tarihi: 16:03 14-03-2016