Yükseköğretim Kalite Kurulu üniversitelere özerklik sağlayacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ilk toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Saraç, “Yükseköğretim Kalite Kurulu ile kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu merkezli bir dış değerlendirme sistemi gerçekleştirilecek. Bu kurumsal dış değerlendirme, kurumların misyon farklılıklarını dikkate alan bir özdeğerlendirme sistematiği esasına dayanacak, bu da kurumlarımıza daha fazla özerklik ve kendi hedeflerine odaklanmasına imkân sağlayacak” dedi.

 

23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ilk toplantısı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Başkanlığında bugün yapıldı. Üye seçimleri tamamlanan kurulun toplantısında konuşan Saraç, 23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren öncelikli gündemi olan ve önemli ölçüde de başarı elde edilen yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik ve kalite bakımından büyümeye geçişte önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Saraç toplantıda şu açıklamayı yaptı;

Yeni YÖK olarak kalite merkezli büyüme ve buna bağlı süreçlerin geliştirilmesi öncelikli gündemimizdir. Bu kapsamda da yakın zamanda akademi camiasının, hatta bütün kamuoyunun da takip ettiği birçok düzenleme, katılımcı bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Ancak bu düzenlemeler Yükseköğretim Kurulunun asli görevi olan girdi süreçlerimizdeki kalitenin arttırılması odaklı idi. Şimdi ise, bu yönetmelik ile çıktı kontrolü, Yükseköğretim Kurulu ile ilişkili fakat karar alma süreçlerinde bağımsız ve şeffaf bir yapıda olacak Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kurumlara özerklik sağlayacak

Bu Yönetmelik kapsamında ilgili paydaşların üye olarak yer alacağı Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuş olup, kurumsal değerlendirme ve program akreditasyonu merkezli bir dış değerlendirme sistemi gerçekleştirilecektir. Kurumsal dış değerlendirme ilgili her yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak ve her 5 yılda bir zorunlu olarak gerçekleştirilecektir. Bu kurumsal dış değerlendirme kurumların misyon farklılıklarını dikkate alan bir öz değerlendirme sistematiği esasına dayanacak, bu da kurumlarımıza daha fazla özerklik ve kendi hedeflerine odaklanmasına imkan sağlayacaktır.

Program akreditasyonu ise ilgili programa ait yeterlilikler esaslı ve uluslararası kalite güvencesi normlarının da referans alarak düzenleneceği ilke ve esaslar dahilinde Kurulumuzca tescil yetkisi verilen ajanslar tarafından gerçekleştirilecektir. Program akreditasyonu zorunlu olmayıp, kurumların kendi istek ve talepleri esaslı olacaktır. YÖK ise bu süreci teşvik etmeye yönelik olarak akredite olan programları tercih kılavuzunda belirtecektir. Bu şekilde kurumsal düzeyde ve program özelinde tekâmülde devamlılık esaslı bir kalite güvencesi sisteminin oluşması hedeflenmektedir.

Kalite Kurulu YÖK`ten bağımsız değil fakat ilişkili

Yönetmelik kapsamında oluşturulan Kalite Kurulu, yasal zorunluluk gereği YÖK’ten bağımsız değil fakat ilişkili bir yapıdadır. Ancak Kurul’un oluşumu ve üye yapısı, karar alma süreçlerinde bağımsız olmasına özen gösterilmiş ve en önemlisi tespit ve önerilerini Yükseköğretim Kuruluna sunarken eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşma yöntemiyle olabildiğince bağımsız bir yapıda çalışması öngörülmüştür.

Yeni YÖK olarak, bu bağlamda olması gereken ve gönlümüzden geçen aldığımız kararların sonuçlarının ve eğitim öğretime katkılarının değerlendirildiği Yükseköğretim Kurulundan tamamen bağımsız bir Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulmasıdır. Ancak mevcut şartlar dahilinde yapılması gerekenlerin bir takım engelleri bahane ederek ertelenmemesi gerektiğini, her hal ve şartta yapılabilecek iyileştirme imkanının bulunduğunu düşünüyoruz. Yönetmelik zemininde başlatılan bu girişimin tedricilik kavramı çerçevesinde kanuni düzenlemeye evrilmesinin yükseköğretimimizin yararına olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz.

Mali özerklik için yasal düzenleme teklifi sunduk

Bilindiği üzere Kalite Kurulunun idari ve mali özerkliğe sahip olmasını sağlamak amacı ile yasal bir düzenleme teklifi hazırlayarak ilgili makama sunduk. Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Başbakanımızın da konuya verdikleri önem sonucunda teklifimiz 64. Hükümet Programının öncelikli kısmında yer almıştır. Bu Kalite Kurulunun hayata geçmesi ile Türk yükseköğretim sistemimizde yapısal bir değişimi de başlatacağını söyleyebiliriz.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun görevleri

-Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak -ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek,

-Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

-Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

-Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

-Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünü alarak karar vermek,

-Dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

-Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,

-En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Yükseköğretim Kurul’undan talep etmek,

-Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Yükseköğretim Kurulu’na sunmak,

-Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirmek, uygun bulunanlara tescil yetkisi vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptal etmek,

-Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Yükseköğretim Kurulu’nu temsil etmek,

-Yükseköğretim Kurulu tarafından 2547 sayılı Kanunun amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 


 

Eklenme Tarihi: 17:30 23-12-2015