Dershane öğretmenlerinin sesini duyalım...

Dershaneler kapandı, dönüştü ama yansımaları sürüyor. Bu süreç öğreciler, yöneticiler, veliler açısından sıkça konuşuldu ama konunun bir önemli paydaşı da öğretmenler tabii ki... Dönüşen dershanelerin öğretmenleri ne oldu, nasıl bir yol alındı, bundan sonraki süreç ne? 

Geçtiğimiz hafta yaptığımız TGRT Haber Eğitim ve Yaşam Programında  bu konuyu ekranlara taşıdık. Gördük ki, öğretmenlerimizin sıkıntıları büyük, beklentileri var... Hatta süreci daha yakından takip etmek ve çözüm önerilerinde paydaş olabilmek için bir platform bile kurmuşlar... "Bizler hiç bir yapıya bağlı değiliz, sadece öğretmeniz..." diyerek hükümetten bir çıkış yolu bekliyorlar... Bu konuyu bir kez daha gündeme taşımak için Dershane Öğretmenleri Platformu adına İbrahim Erkan Aymak`tan görüş aldık... Bakın öğretmenimiz neler anlattı;

"2 yıl önce dershanelerin dönüşeceği ile ilgili yasa tasarısı yapılmaya başlandığında dershanelerde çalışan öğretmenlerin asla mağdur olmayacağı defalarca medya organlarında hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarınca belirtilmişti. Hatta 40 yaşını geçmiş öğretmenlerin de bu yasadan faydalanacağı ifade edildi ve buna yönelik zaten olmaması gereken 40 yaş sınırı kaldırıldı. Her şey yasaya uygun bir şekilde devam ederken Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti. Yasanın iptaline dayandırarak `öğretmen alımına gerek yoktur` denildi ve öğretmen alımı da durduruldu. Burada gözden kaçan durum şuydu; özel sektörde anlaşmalar Mart ayında başlar, Haziran gibi yüzde doksanbeş oranında tamamlanır. Devlete geçme düşüncesi olan öğretmenler bunu kurumlarına ifade etti, bundan dolayı kurumlar da Eylül ayında okulların açılmasına denk gelen öğretmen atamalarından dolayı 6 yıllık şartları tutan öğretmenlerle anlaşmama yoluna gittiler. Çünkü atamanın olacağı zaman dilimi özel okullar açısından çok kritik bir zamana denk geliyordu. Başvurular başladığı zaman özel liseler kadrolarını büyük oranda tamamlamışlardı. Anayasa mahkemesinin iptali şartları tutan öğretmenleri çok ciddi mağdur etti çünkü zaman olarak bu öğretmenlerin artık istihdamı çok zorlaştı ve çalışmadıkları için ekonomilerini batağa sürüklenmeye başladı. Devlet istihdamı gerçekleşemeyen birçok öğretmen de mevcut çalıştıkları şartların altında bile olsa rıza minnet özel okullarla anlaşmak zorunda kaldılar."

Sadece sosyal medyada örgütlendik

"Bizler sendika derneği olmayan sadece sosyal medyada örgütlenen 6 yıl sigorta şartı tutan atanmamış dersane öğretmenleri olarak devlet büyüklerimizden mağduriyetimizin giderilmesini talep etmekteyiz. Dönüşüm süreci zarfında bizim temsil gücümüz olmadı. Sadece dershanelerin durumu ve öğrenci mağduriyeti üzerinde durulması gerçekten bizleri üzdü."

"Bizler atanacağımız illerde kurs koordinatörü okullar kurarak, kursları belli yerlerde düzenleyerek ve dershane disiplinin işlemesini sağlayarak devletimize yardımcı olmak istiyoruz. Bizler sadece branşımızda değil öğrenciye birebir rehberlik yapabilen, sosyal etkinlikler düzenleyebilen, onları bir amaç doğrultusunda güdüleyen, kurslara devamlılığı sağlayabilecek donanımlı öğretmenleriz. Bu şekilde en iyi öğrencilerimizi devlet okullarında tutarak okullarımızın başarısını artıracağımıza inanıyoruz. Böylece illagalite yollardan kurs verecek kaçak merdiven altı eğitimi azaltarak maddi anlamda da devletimize katkı sağlayacağız. En önemlisi ise başarılı öğrencilerimizi sahipsiz bırakmamış olacağız. Çünkü bizler yıllarını dershanelerde geçirmiş profesyonel eğitimcileriz."

Tek istediğimiz şey bizlere verilen sözlerin tutulması

"Devletimiz özellikle dershane öğretmenlerinin mağdur olmayacaklarını defalarca belirtmesine rağmen şu anda çok ciddi sayıda mağdur dershane öğretmeni var. Devletimizin çıkardığı dönüşüm yasasından kaynaklı olarak binlerce dershane öğretmeni işsiz kaldı. Şu aşamada devlet büyüklerimizin mağduriyetimizi bildiğine hiç şüphemiz yok. Devletimiz işsiz kalan ve şartları tutan dershane öğretmenlerini istihdam edebilecek kudrete sahip. Tek istediğimiz şey bizlere verilen sözlerin yerine getirilmesi..."

"8 Aydır dershane öğretmenleri olarak kurduğumuz platformda mücadele veriyoruz. Birçok milletvekili ve bürokratımızla görüştük. Herkes mağduruyetimize hak veriyor. Özellikle bize yakın ilgisini esirgemeyen şimdiki İstanbul Milli Eğitim Müdürü eski Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Müsteşarımız Yusuf Tekin bu konuyla yakından ilgilendi. Son olarak sesimize ses veren İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından Ak Parti Grup Başkanlığına sunulan Kanun Teklifiyle yeni bir umut yolculuğuna başladık ama bu yolculuğun sonunun artık hayırlı olmasını ve teklifimizin bir an önce TBMM`ye sunulmasını bekliyoruz."

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumaları Kanununun ek 1 inci maddesinin mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Daha önce ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde eğitim personeli olarak çalışan ve hâlen herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta pirimi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibariyle en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde ön görülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/4/2016-1/5/2016 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere öğretmen veya usta öğretici unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.”

MADDE 2- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik yapılması hakkında teklifimiz gerekçesiyle birlikte Ek’te sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

                                                                                                                                                               Metin KÜLÜNK

                                                                                                                                                               İstanbul Milletvekili

 

 

GENEL GEREKÇE 

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda düzenleme yapılmıştır. 5580 sayılı Kanunun söz konusu düzenlemeleriyle ilgili bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve E.: 2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli Kararının uygulanması ile bu kurumlarda çalışan eğitim personelinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla söz konusu eğitim personelinin Bakanlığa bağlı kurumlarda öğretmen veya usta öğretici memur kadrolarında istihdam edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.


 

Eklenme Tarihi: 09:53 06-04-2016