İşte Adım Adım Açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu

MEB`in 2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Yaptığı açılış konuşmasında; 

İnsanoğlunun bugüne kadar sahip olduğu, geçmişi binlerce yıla dayanan bilimsel ve kültürel birikim kimi zaman yaşananları açıklamakta yetersiz kalabilmekte. 

2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir.

2023 Eğitim Vizyonu, Türk Millî Eğitim Sistemi’nin nicelik ve erişimle ilgili sorunlarının birçoğunu geride bıraktığımız şu günlerde, önümüzdeki döneme ait nitelik devrimini gerçekleştirmek konusundaki kararlığımızı tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Eğitimi bir ekosistem olarak görmeyi ve sistemin tüm alt bileşenlerini eş zamanlı tasarlamayı hedefleyen bir yöntemden söz etmekteyiz.

 

Millî Eğitim Bakanlığının yeni dönemde oynayacağı rol, talim ve terbiyeyi Türk Milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına öncülük etmekten ibarettir.

Bunu yapabilmemiz için genelde tüm toplum, özelde ise eğitim ekosistemi, “çocuklarımız” ortak paydasında buluşmalıdır. Şunu anlamalıyız ki bütün umutlarıyla, sevinçleriyle, masumiyetleriyle, geçmişten geleceğe bir bağ, bir filiz olmalarından dolayı, bu milletin ortak paydası çocuklarıdır. Paydaşlar olarak bazen farklı kelimeler kullansak da aslında eğitimden beklentilerimiz aynıdır. Hz. Mevlâna’nın anlattığı gibi; “Adamın birisi dört kişiye bir dirhem verir.

2023 Eğitim Vizyonu, sözü geçen sistemin amaç, yapı, süreç ve fonksiyonlarının yeniden tanzimini hayati derecede önemli görmektedir. Sistem tasarımı ve entegrasyonu oluşmadan eğitim ekosisteminin tüm aktör ve bileşenlerinin sağlıklı işlemeyeceği açıktır. 2023 Eğitim Vizyonu’nun öngördüğü 3 yıllık planlamanın özellikle ilk yılı için eğitim sisteminin temel yapı ve süreçleri ayrı ayrı ele alındı. Bunun sebebi yapıya uygun süreç ile işlevlerin tanımlanmasının amaçlanmasıdır. Böylece okul bazında hedeflerimize uygun bir merkez/taşra organizasyonu ile buna bağlı iş ve işlem süreci ortaya koymaktayız. Bu bağlamda özellikle okulu merkeze alan bir sistem anlayışı öne çıkarmamızın sebebi, toplumda aile neyse eğitimde de okulun aynı konuma sahip olmasıdır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek politikalarımızın uygulanabilir, takibi ise kolay ve ölçülebilir hedefler hâlinde sıralanması önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Millî Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm adil, insan merkezli, öğretmen temelli, kavramda evrensel- uygulamada yerli, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemektedir. Bu duruşun gereği olarak orta vadede niteliği artırmak, eşitsizliği büyük ölçüde azaltmak, ahlak telakkisini, sanatı, kültürü, estetiği, sporu gündemimizin en üst sıralarına taşımak ana gayemizdir.

Çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu, ailenin sıhhati, toplumun huzuru, ülkemizin refahı
ve evrensel anlamda insan onuru ortak paydasında buluşabilmemiz için hazırladığımız 2023 Eğitim Vizyonu, orta vadede kalite konusunda bir atılımı hedeflemektedir. Bu belge dünyanın ve ülkemizin geçirdiği dönüşümün ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir bir yol haritası sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim birçok sektörün kesişim noktasında yer almaktadır.

Vizyonumuzun hazırlanış aşamasında toplumun hemen her kesimi ve farklı uzmanlık alanlarından isimler sürece dahil edilmiştir. Geçmişte yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiş, çalıştaylar düzenlenmiş ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz dikkatlice dinlenmiş, velilerimizin ve öğrencilerimizin görüşleri derlenmiştir. Yapılan bu çalışmalarla eğitim, öğretmen, öğrenci, içerik ve sistem başlıkları altındaki temel sorulara eğitim ekosistemimizin tümünü sürece dâhil edilerek yanıtlar aranmıştır.

Vizyon belgemizin hazırlanış aşamasında görev alan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Her biri bu çalışmayı memuriyet görevi dışında bir ideali gerçekleştirmek ve uzun zamandır duydukları bir özleme kavuşmak amacıyla ortaya koydular. Toplumun tüm kesimlerinin taşıdığı umuda ve verdikleri desteğe teşekkür borçluyuz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte verdikleri destek meselenin bir ülke, bir millet ödevi olduğunun açık bir göstergesidir. Dünya ülkelerindeki eğitim sistemlerinde gözlenen büyük değişimler hep büyük bir liderin imzasını taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu minvaldeki desteği ve ortaya koyduğu irade planladığımız dönüşüme ışık tutan tarihsel bir güvencedir.

Planladığımız dönüşüm üç yıllık bir aşamalandırmayı içermektedir:

İlk safha olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı tasarım, simülasyon, öncü pilotlamalar ve yeniliklerin kısmi uygulamasıyla başlayacaktır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ülke ölçekli pilotlamalar ve tasarımı biten eylemlerin uygulamaları gerçekleştirilecektir. 2020-

2021 eğitim-öğretim yılında ise ana hedefler altında sıralanan eylemlerin tümünün hayata geçirilmesi ve bazı eylemlerin etki analizlerinin yapılması sağlanacaktır. Hedef ve eylemlerdeki kapsam ve nitelik çıtasının yüksek olduğunun farkındayız. Ancak bu iddiayı ortaya koyarken Türkiye’ye güveniyoruz. Eğitimde bir başarı hikâyesi oluşacaksa bunu tüm toplumun birlikte gerçekleştireceğine inanıyoruz.

Bugün ülkemizde hemen her alanda ortaya konan başarı hikâyelerini, eğitim alanında tüm dünyanın gıptayla izleyeceği bir başarı hikâyesiyle taçlandırmanın tam zamanıdır.

Vakit gelmiştir. Kolay gelsin...

diyen bakan PRof. Dr. Ziya Selçuk Eğitim 2023 Vizyonunun ana başlıklarını şöyle sıraladı...

 

EĞİTİM 2023 VİZYONU AÇIKLAMSINDA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI İÇERİK VE UYGULAMA MODELLERİ

• Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor.

• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

OKUL GELİŞİM MODELİ

• Tüm okullarda Tasarım - Beceri atölyeleri kuruluyor.

• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

• Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.

• Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor

• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

• Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor

• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor

• Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.

• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

• Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

• Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)

• Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

• Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

• Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

• Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

• Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

• Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

• Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

• Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

• Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

OKULLARIN FİNANSMANI

• Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

• Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.

• Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.

• Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

• Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor

• Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

• Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor

• Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.

• Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

ÖZEL EĞİTİM

• Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.

• Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.

• Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

ÖZEL YETENEK

• Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor

• Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.

• Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.

• Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor

• Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

• Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

• Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak

• Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor

• Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

• Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.

• Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

• Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.

• Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor

• Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor

• Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

ERKEN ÇOCUKLUK

• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

• Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

• Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.

• Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EĞİTİM

• İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.

• İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.

• İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

• Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

• Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

ORTAÖĞRETİM

• Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

• Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

• Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.

• İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.

• Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

• Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

• Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

• Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

• Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

• İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

• Ders çeşidi azaltılıyor

• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

• İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

• Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

• Esnek ve modüler müfredat geliyor.

• Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

• Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.

• Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

• Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

• Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

ÖZEL ÖĞRETİM

• Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor

• Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

• Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

HAYATBOYU ÖĞRENME

• Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.

• Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.
• Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

• Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

• Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

 

 

 


 

Eklenme Tarihi: 16:02 23-10-2018
Eğitim Vizyon 2023 hedef öğrenci öğretmen